Oto jest Pytanie!
Kto rządzi Gminą Jedlicze, kto przez ostatnie kilkanaście miesięcy rządził Gminą.
Teoretycznie wszystko wydaje się oczywiste. Burmistrz jest organem gminy. Zgodnie z treścią art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (w treści u.s.g.) to burmistrz kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Co się dzieje, gdy z powodu przemijającej przeszkody burmistrz nie może sprawować władzy. Przepis art. 28g ust. 1 u.s.g. wskazuje, że w przypadku przemijającej przeszkody w wykonywaniu zadań i kompetencji burmistrza spowodowanej m. innymi chorobą trwającą powyżej 30 dni, tak jak to ma miejsce w Gminie Jedlicze, jego zadania i kompetencje automatycznie przejmuje jego zastępca, który zadania burmistrza wykonuje nie dłużej niż do dnia wygaśnięcia mandatu burmistrza.


Zgoda, burmistrz nie traci funkcji, ale zastępca przejmuje jego zadania i kompetencje. Czy tak faktycznie stało się w Gminie Jedlicze. Obawiam się, że nie, w czym utwierdza mnie lektura Gminnych Wieści, w szczególności wywiady z burmistrzem (samego z sobą?), jego wypowiedzi, relacje z różnych wydarzeń, tych ważnych i mniej ważnych.
Czy zatem jest utrzymana ustawowa zasada, że w gminie w danym momencie jest tylko jeden podmiot, jedna osoba uprawniona do podejmowania prawem skutecznych czynności, czy do wykonywania zadań i kompetencji. Czy także burmistrz, aktywnym uczestniczeniem w życiu społeczno politycznym Gminy nie naruszał i nie narusza w dalszym ciągu postanowień innych ustaw? Zwracam uwagę na treść Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. W razie choroby przysługuje ubezpieczonemu, w szczególności zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne. Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy. Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy. Z. Sanocki pobierał zasiłek chorobowy w oparciu o zwolnienie lekarskie, obecnie przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym. Cały czas pracuje (także w Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle), zarządza, organizuje kampanie wyborczą aktywnie w niej uczestnicząc, sporządza ulotki, zapoznaje się z treścią materiałów wyborczych kontrkandydatki, co jak widać z treści jego materiałów, wzbudza u niego dużo negatywnych emocji, co może zaszkodzić zdrowiu. Jest zatem zdolny do pracy? Zdolny do pełnienia urzędu burmistrza na nową kadencje? Czy orzeczenie lekarza orzecznika nie jest zatem wadliwe? Czy nie powinno być poddane weryfikacji? Ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia (świadczenia rehabilitacyjnego) traci prawo do zasiłku chorobowego (świadczenia rehabilitacyjnego) za cały okres tego zwolnienia (pobierania świadczenia rehabilitacyjnego).
A może jednak Z. Sanocki nie korzysta ze świadczenia rehabilitacyjnego a we wcześniejszych miesiącach nie pobierał zasiłku chorobowego. Wątpliwość powstaje po zapoznaniu się z oświadczeniem majątkowym, w którym w pkt VIII nie wspomina, że pobiera należności z tytułu świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego otrzymał tylko 1.899,01 zł, a reszta to z tytułu „...Urząd Gminy Jedlicze - Burmistrz – 86.187,40 zł ...” Czyli co? Wynagrodzenie?

A co może się wydarzyć, jeżeli nie daj Boże i niech Pan Bóg broni, Z. Sanocki zostanie ponownie wybrany na stanowisko burmistrza?
Zwracam uwagę, że według przekazywanych informacji Z. Sanocki przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym, czyli jest niezdolny do pracy, nie może pracować, nie będzie więc mógł złożyć ślubowania wobec rady gminy, nie będzie mógł objąć stanowiska, a więc i powołać nowego zastępcy. Kto ma wówczas przejąć wykonywanie zadań burmistrza? W takim przypadkach władzę będzie musiała przejąć osoba niezależna, wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów (!), który na wniosek wojewody przekazany niezwłocznie za pośrednictwem ministra właściwego do spraw administracji publicznej, wyznacza osobę, która przejmie wykonywanie zadań i kompetencji burmistrza.
Według doktryny wątpliwe jest aby funkcję tę mógłby nadal pełnić dotychczasowy zastępca. Jeżeli tak się stanie, to czy taka sytuacja może się przekształcić w stan trwały? Czy zatem dojdzie do sytuacji że Gminą Jedlicze rządzić będzie osoba nie mająca mandatu pochodzącego z wyborów? Osoba nie mająca ku temu kwalifikacji zawodowych? Jeżeli zastępca będzie pełnić po wyborach funkcje burmistrza to nie będziemy mieli zastępcy, bo zastępca nie może powołać swojego zastępcy, a jeżeli zastępca dozna przemijającej przeszkody kto go zastąpi? W takim przypadku znów kompetencje burmistrza będzie musiała przejąć osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów.
To nie kabaret. To życie może przerosnąć kabaret.
Kto zatem będzie wykonywał uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa, a zadania te są poważne, istotne dla społeczności lokalnej. Czy zatem jest uczciwe wobec mieszkańców, że człowiek, niezdolny do pracy ubiega się o urząd burmistrza Gminy Jedlicze, że doprowadzić może do paraliżu zarządzania gminą i wykonywania ustawowych obowiązków?

Powyższy problem czysto teoretyczny, bowiem po niedzielnych wyborach ślubowanie o treści Obejmując urząd burmistrza gminy uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy „Tak mi dopomóż Bóg.” złoży Jolanta Urbanik.

Pozdrawiam Wyborców

Barbara Wais