Gmina Jedlicze poprzez obraz Gminnych Wieści jawi się jako kraina, w której żyje się wesoło i kolorowo. Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki zmienia się obraz dróg, domów ludowych, ośrodków zdrowia, szkół, remiz strażackich. Burmistrz dba o zabytki, termoizoluje szkoły podnosząc tym samym poziom nauczania, za co jest odznaczony .

Spora grupa zachwyconych (zaślepionych) wyborców jest święcie przekonana, że to tylko i wyłącznie zasługa obecnie panującego – urzędującego Zb. Sanockiego . Na sesjach rady zamroczeni uwielbieniem radni i sołtyski dziękują burmistrzowi nawet za naprawione okno i grzejnik. Nie wiedzą, nie chcą wiedzieć co należy do obowiązków burmistrza? Jaki jest zakres obowiązków burmistrza i w jaki sposób ma je realizować ? Jeżeli burmistrz nie będzie realizował swoich obowiązków musi ponieść odpowiedzialność, może stanąć przed sądem, może być mu postawiony zarzut niedopełnienia obowiązków.

Teoretycznie to mieszkańcy w wyniku wyborów organów gminy, tj. rady gminy i burmistrza, decydują co się w gminie dzieje, na co wydaje się pieniądze (art. 11 ust. 1 i art. 11a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym). Praktycznie to burmistrz wykonuje zadania gminny przy pomocy urzędu gminy.

Przypominam bezkrytycznym wielbicielom obecnie sprawującego władzę, że do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, w szczególności: zadania, sprawy: ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej; gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego; wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz; działalności w zakresie telekomunikacji; lokalnego transportu zbiorowego; ochrony zdrowia; pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych; wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; gminnego budownictwa mieszkaniowego; edukacji publicznej; kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; targowisk i hal targowych; zieleni gminnej i zadrzewień; cmentarzy gminnych; porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego; utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych; polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej; wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej; promocji gminy; współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw. Burmistrz przygotowuje projekty uchwał i je wykonuje, opracowuje programy rozwoju, gospodaruje mieniem komunalnym; wykonuje budżet; itd.

Czy jeszcze coś należy Wam, wdzięcznym za kolorowe puste domy ludowe, i wylany asfalt dodać? Może czas zastanowić się, co z powyższego zakresu nie zostało zrobione albo spartaczone!

Nic nadzwyczajnego w tym, że burmistrz remontuje, buduje, łata dziury. To jest jego ustawowy obowiązek ! Za to bierze pieniądze mało mniejsze od prezydenta Rzeszowa, Warszawy czy Wojewody Śląskiego.

A za to, że robi to nieudolnie i niekompleksowo musi być rozliczony.

Barbara Wais