Możemy zadecydować o przyszłości My, naród. My mieszkańcy Gminy Jedlicze realizując prawa przyznane nam przez Konstytucję RP oraz przez prawa zawarte w Europejskiej Karcie Samorządu Lokalnego sporządzonej w Strasburgu dnia 15 stycznia 1985 r. 

Zadecydujmy o przyszłości zważywszy: że społeczności lokalne stanowią jedną z zasadniczych podstaw ustroju demokratycznego, że prawo obywateli do uczestnictwa w kierowaniu sprawami publicznymi jest jedną z demokratycznych zasad, że to właśnie na szczeblu lokalnym prawo to może być realizowane w sposób najbardziej bezpośredni, że istnienie społeczności lokalnych wyposażonych w rzeczywiste uprawnienia stwarza
warunki dla zarządzania skutecznego i pozostającego zarazem w bezpośredniej bliskości obywatela.

TY ZADECYDUJ O PRZYSZŁOŚCI!

Pod takim hasłem Pani Jolanta Urbanik ubiega się o wybór na stanowisko burmistrza Gminy Jedlicze. Cztery lata temu Pani Jolanta Urbanik startowała w wyborach na burmistrza Gminy Jedlicze pod hasłem JUŻ CZAS NA ZMIANY, hasło zachowało aktualność, tylko że JUŻ NAJWYŻSZY CZAS NA ZMIANY

Najwyższy czas na zmiany , trzeba zmieniać, warto zmieniać , już nie mamy czasu aby nie zmienić i nie zmieniać.
Zmiany są konieczne zawsze, nigdy nie jest tak dobrze aby nie oczekiwać i dokonywać zmian, a tym bardziej w Gminie Jedlicze. W Gminie niewykorzystanych szans, zacofanej, w Gminie, która jeszcze nie weszła w XXI wiek. Najwyższy czas na zmiany, bowiem inne gminy odjechały ekspresem, Jedlicze jedzie osobowym, często zatrzymuje się na niepotrzebnych stacjach lub zjeżdża na bocznicę.

Najwyższy czas na zmiany, czas na zmianę radnych (NG-ND), sołtysów, przede wszystkim burmistrza.
Najwyższy czas na wybór osób kompetentnych, których nie będziemy się wstydzić.

Czy możemy w wolnej Polsce pozwolić sobie na kolejną kadencję tajnego współpracownika służby bezpieczeństwa? Na kadencję człowieka z innej epoki,
o specyficznej mentalności? Czy możemy nie zmieniać, akceptując metody i styl sprawowania władzy?
Metody prymitywne, wymagające bezwzględnego posłuszeństwa, akceptacji nieomylności, mające na celu zastraszenie, upodlenie, zdyskredytowanie, ubezwłasnowolnienie obywateli, mieszkańców także w wyniku instrumentalnego stosowania prawa.

Na temat metod i stylu sprawowania władzy w Gminie Jedlicze może powstać wiele prac doktorskich z prawa, socjologii, psychologii, psychiatrii. Ale czy tak ma być, czy ten stan ma trwać? Nie pozwólmy, aby scenarzyści serialu „Ranczo” w Gminie Jedlicze mogli pozyskiwać setki pomysłów na kolejne odcinki, kolejnych sezonów.

Zastraszeni mieszkańcy nie znają swoich praw, nie chcą znać swoich praw, z pokorą przyjmują każdą bzdurę, każde kłamstwo, każdą manipulację informacją; każdy absurd
z obszaru sprawowania władzy i „przeciwników” władzy (używając terminologii obecnie rządzących) przyjmują jak prawdę objawioną.

Generalnie panuje przekonanie, że świadomość obywatelska jest coraz większa, że obywatele znają coraz lepiej swoje prawa i potrafią z nich korzystać, w szczególności
z prawa do informacji, z prawa do odszkodowania za szkody wyrządzone z tytułu czynu niedozwolonego, za szkody kontraktowe, wyrządzone z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (cywilnej, prawa pracy), za szkody wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej przez jednostki Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego .
Znamienne jest, że obywatele Gminy (Takiej Gminy) nie chcą korzystać ze swoich praw, nie potrafią nazwać, wyrazić swoich praw, z niewiedzy? Z obawy?

Najwyższy czas aby to zmienić.

Po zapoznaniu się z wyjątkowo bezprawnym, bezzasadnym wypowiedzeniem umowy o pracę otrzymanym przez pracownicę zatrudnioną w jednej z jednostek podporządkowanych Gminie, Usłyszałam, nie idę do sądu, nie będę się awanturować.
Do czego doprowadziła ta nieszczęsna władza? Ubezwłasnowolnieni ludzie, nie potrafią, nie chcą bronić swoich praw, nie bronią swoich racji, skorzystanie z konstytucyjnego prawa do sądu nazywają awanturowaniem się, a pozwy, wnioski kierowane przez burmistrza przeciwko swoim krewnym, sąsiadom, kolegom, znajomym akceptują bez zastrzeżeń, w myśl zasady, przecież władza ma zawsze rację, akceptują bez zastrzeżeń duże wydatki na procesy sądowe obciążające nasz budżet. Już nie znają innej terminologii, albo nie chcą znać, powtarzają prymitywne wypowiedzi, argumentację gminnych wieści, zasłyszaną z relacji z posiedzeń organów władzy.

Kto ma dostęp do informacji, kto ma możliwość przetwarzania informacji, manipulowania informacją , mataczenia, ten ma władzę. Jeżeli jeszcze odpowiednio manipuluje informacją mając ku temu środki rzeczowe, osobowe- ma władze absolutną. Jedynym źródłem przekazu informacji w Gminie Jedlicze jest (żałosny) Biuletyn „Gminne Wieści” . Obraz otaczającej nas rzeczywistości przedstawiany prymitywnym językiem z minionej epoki (kto za tym stoi i komu to służy, obce siły chcą przejąć władzę, obce siły chcą obalić wybraną przez lud pracujący urzędu i jednostek organizacyjnych władzę) wypacza i zakłamuje rzeczywistość. Gmina Jedlicze przedstawiana jest tylko oczami władzy, otrzymujemy odbiegający od realiów obraz. Opis każdego wydarzenia musi być zgodny z wizją i oczekiwaniami propagandy władzy. Mieszkańcy nie mają możliwości na łamach czasopisma wydawanego z naszych podatków wypowiedzieć się na tematy, którymi żyją, opisać zdarzenia tak jak je postrzegają, nie maja możliwości zadać pytania władzy i oczekiwać odpowiedzi. Ostatnie zdanie z opisania rzeczywistości zawsze należy do władzy, nawet jeżeli byłby to opis wyrażający arogancję władzy.

Najwyższy czas na zmiany i w tym obszarze. Łamy lokalnego czasopisma muszą być dostępne dla wszystkich mieszkańców, redaktor naczelny musi przestrzegać prawa prasowego w czasopiśmie, w którym nie można bezkarnie pomawiać, zniesławiać, naruszać dobra osobiste domniemanych „wrogów” .

Edukacja, edukacja , przede wszystkim edukacja
Przed nową władzą - nikt myślący nie dopuszcza, że będzie inaczej - duże wyzwania na niwie edukacji społecznej. Już edukacja społeczna w trakcie kampanii wyborczej pozwoli pozbyć się ludzi obecnej władzy, ludzi z różnych powodów mało sobą prezentujących. Edukacja w zakresie praw obywateli w zakresie realizacji idei samorządności lokalnej jest konieczna, aby lata moralnego, mentalnego spustoszenia, zniwelować, wymazać, aby mieszkańcy wyzbyli się mentalności niewolnika.

Edukacja jest niezbędna, aby w nowej kadencji wprowadzić budżet obywatelski: warto uaktywnić ideę budżetu obywatelskiego, warto znać swoje potrzeby , warto wiedzieć ile gmina może wydać pieniędzy i na co, konieczne jest poznanie własnych potrzeb, potrzeb miejscowości. Budżet obywatelski to także wiedza dla władzy i dla mieszkańców, pokazanie możliwości , okazanie potrzeb, oczekiwań. Biorąc udział w tworzeniu budżetu obywatelskiego mieszkańcy dowiedzą się, ile pieniędzy jest w budżecie, jakimi środkami dysponuje gmina na dane wydatki, ile kosztują dane inwestycje, ile można wydać na remonty, imprezy itp. W zakresie tworzenia budżetu obywatelskiego możemy czerpać z doświadczeń innych miast.

Jedlicze - Gmina Jedlicze - wymaga przebudowy nie tylko w sensie budowlanym, głównie mentalnym. Jedlicze - Gmina Jedlicze - nie poradzi sobie samo, nie ma potencjału, musi współpracować z innymi gminami, z powiatem, z różnymi środowiskami , nie tylko sąsiednimi. Musimy mieć tego świadomość.
Edukujmy się nawzajem w czasie kampanii wyborczej także w zakresie zapisów Kodeksu wyborczego, aby nie dopuścić do naruszeń prawa przy wyborach. Edukujmy się nawzajem w zakresie praw i obowiązków komisji wyborczych, aby nie powtórzyła się sytuacja, że członkowie miejskiej komisji aktywnie uczestniczą w kampanii urzędującego burmistrza, nie pozwólmy na prowadzenie kampanii z naruszeniem innych zasad Kodeksu wyborczego, żądajmy pełnej informacji o kandydatach, domagajmy się realnej ochrony materiałów wyborczych, nie pozwólmy na wywieszanie plakatów wyborczych w lokalach wyborczych, na dowożenie wyborców do lokali, na martwe dusze w spisie wyborców, nie pozwólmy na prowadzanie kampanii przez obecnie urzędującego (urlopowanego? Będącego na zasiłku chorobowym? Na świadczeniu rehabilitacyjnym?) burmistrza z wykorzystaniem środków budżetowych i z zaangażowaniem pracowników urzędu. ITD.

Gminę Jedlicze zamieszkuje sporo wykształconych, świadomych praw obywateli, osób przedsiębiorczych, z pomysłami , z wizją przyszłości co do rozwoju miasta, Gminy.
Zadecydujmy zatem o przyszłości, wybierzmy mądrze i rozsądnie, wyeliminujmy z grona władzy osoby nie znające swoich praw, nie rozumiejących roli, funkcji samorządu terytorialnego, gardzącymi prawami innych, nieznających swoich praw i obowiązków, nieznających praw i obowiązków burmistrza, nieznających obowiązków urzędników wobec społeczności lokalnej, osoby bez poczucia przyzwoitości oraz odpowiedzialności wobec tych, którzy oddali za nie głos.

16 listopada 2014 r. mamy prawo zadecydować o przyszłości.
Musimy zadecydować o przyszłości.

Sprawdźmy czy możemy i potrafimy odzyskać wiarę w prawo, kompetencje
i demokratyczny sposób sprawowania władzy.
Masz Głos Masz Wybór

Barbara Wais